4/19/13

ഒരു ഗൃഹനാഥന്‍റെ സങ്കടം

കുഞ്ഞിപ്പോക്കര് പത്തിരിചുട്ടു
ചായക്കടയില്‍ അടുക്കിവച്ചു 
നാട്ടാര്‍ക്കായി കാത്തു നിന്നു. 

ഉമ്മ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ
ഭാര്യ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ 
മകന്‍ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ 
മകള്‍ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ.

നാട്ടാരെല്ലാം വന്നപ്പോള്‍
പത്തിരിയെല്ലാം തീര്‍ന്നുപോയ്- 
-പോക്കര്കുഞ്ഞി കരഞ്ഞും പോയ്‌.
നാഴിയരിക്കും കാശില്ലാതെ 
കുഞ്ഞി പ്പോക്കര് നെട്ടോട്ടം !----------------------------------------------------------