4/22/14

തോന്ന്യവാസി

 
 
തോന്ന്യവാസി
--------------------
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         കവിത : അനിത പ്രേംകുമാര്‍
 
നാട്ടു കാര്‍ക്കും
വീട്ടുകാര്‍ക്കും
ഗുരുക്കന്മാര്‍ക്കും
നല്ല കുട്ടി.

കല്യാണത്തിനു
മൂന്നാം നാളില്‍ ‍
സൌദാമിനി
തോന്ന്യവാസി!

അത് തോന്നിയ
പോലെ നടന്നിട്ടല്ല.

ഉച്ചയൂണ്
കഴിഞ്ഞൊരു നേരം,
പകല്‍ വെളിച്ചം
മായും മുമ്പേ

താലികെട്ടിയ
ഭര്‍ത്താവവളേ
മുറിയിലേക്ക്
വിളിച്ചതിന്,

അവള്‍
തിരിച്ചുപോരാന്‍ 
വൈകിയതിന്

അത് തോന്ന്യവാസം
ആയതിന്!
 
             *  *  *