4/25/13

അവളാണ് പെണ്‍കുട്ടി

                                                                                                                     കവിത

                                                                                                      അനിതപ്രേംകുമാര്‍       

അവളാണ് പെണ്‍കുട്ടി                                                      
----------------------------                                            

ഊതിപ്പറത്താന്‍ കാറ്റ് വന്നെങ്കിലും              
പറന്നില്ലവളിന്നു കരിയിലയല്ല!
വെള്ളം തളിക്കാന്‍ മഴ വന്നുവെങ്കിലും 
അലിഞ്ഞില്ലവളിന്നു മണ്ണാങ്കട്ടയുമല്ല.

ഊതിക്കെടുത്താന്‍, മറച്ചു പിടിക്കാന്‍
പുക പരത്തും മണ്ണെണ്ണ വിളക്കുമല്ല.
എണ്ണയൊഴിക്കാതെ കരിന്തിരി കത്താന്‍
അവളിന്നു വെറുമൊരുതിരി നാളമല്ല.

മാനത്തെ മിന്നും താരമല്ലെങ്കിലും
അവളൊരു കുഞ്ഞു മിന്നാമിനുങ്ങ്!
ഇത്തിരി വെട്ടം പകരാന്‍  കൊതിക്കുന്ന,
സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന മിന്നാമിനുങ്ങ്!