8/21/13

വഞ്ചിപാട്ട്


(കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഞങ്ങളുടെ അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റില്‍ ഓണാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി നടന്ന ആണുങ്ങളുടെ "വള്ളം കളി" അവതരിപ്പിക്കാന്‍ എഴുതിയ പാട്ട്. ആ സമയത്ത് FB യില്‍ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ബ്ലോഗ്‌ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാതതുകൊണ്ടും എവിടെയും പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തില്ല.  ഇതില്‍ മാറ്റം വരുത്തി, ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് അവരവരുടെ ഏരിയയില്‍ ഓണ പ്രോഗ്രാമിന് ഉപയോഗിക്കാം.)

              വഞ്ചിപാട്ട്ശ്രീരാംസദന്‍ അപാട്മെന്റില്‍ - തിത്തൈ തക തക തൈ തോം
ഓണാഘോഷം തുടങ്ങിയേ - തിത്തി താര തൈ തോം
ശ്രീരാംസദന്‍ അപാട്മെന്റില്‍ ഓണാഘോഷം തുടങ്ങിയേ
വീട്ടുകാരെ, കൂട്ടുകാരെ വന്നണഞ്ഞീടു--
ഓ തിത്തി താര തിത്തി തൈ തിത്തൈ തക തക തൈ തോം

പായസങ്ങള്‍ പലവിധം - തിത്തൈ തക തക തൈ തോം
സദ്യകൂട്ടമൊരുക്കിയും - തിത്തി താര തൈ തോം
പായസങ്ങള്‍ പലവിധം, സദ്യകൂട്ടമൊരുക്കിയും
പൂക്കളങ്ങള്‍  തീര്‍ത്തും നമ്മളാഘോഷിക്കുന്നു
ഓ തിത്തി താര തിത്തി തൈ തിത്തൈ തക തക തൈ തോം

നാനാജാതി മതസ്ഥരാം - തിത്തൈ തക തക തൈ തോം
ഭാഷകളും പലവിധം - തിത്തി താര തൈ തോം
നാനാജാതി മതസ്ഥരാം, ഭാഷകളും പലവിധം
പൂക്കളങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കാനുള്ള പൂവുകളെപ്പോല്‍
ഓ തിത്തി താര തിത്തി തൈ തിത്തൈ തക തക തൈ തോം

എല്ലാവരുമൊന്നാണിവിടെ - തിത്തൈ തക തക തൈ തോം
കള്ളമില്ല, ചതിയില്ല - തിത്തി താര തൈ തോം
എല്ലാവരുമൊന്നാണിവിടെ, കള്ളമില്ല, ചതിയില്ല
കൂട്ടായ്മതന്‍ സന്തോഷത്തിലാഘോഷിക്കുന്നു
ഓ തിത്തി താര തിത്തി തൈ തിത്തൈ തക തക തൈ തോം

ശ്രീരാംസദന്‍ അപാട്മെന്റില്‍ ഓണാഘോഷം തുടങ്ങിയേ
വീട്ടുകാരെ, കൂട്ടുകാരെ വന്നണഞ്ഞീടു--  
ഓ തിത്തി താര തിത്തി തൈ തിത്തൈ തക തക തൈ തോം
 
    
                *  *  *
            അനിത പ്രേംകുമാര്‍, ബാംഗ്ലൂര്‍