3/30/15

കുളികൈയ്യാലിത്തിരി
കോരിയൊഴിച്ചാൽ
ദേഹം നനയാം
മനസ്സ് നനയില്ല...
കുളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
മുങ്ങിക്കുളിക്കണം
പുഴയിലായാലും
പ്രണയത്തിലായാലും

            ***