11/2/12

അര്‍ത്ഥം

നീലാകാശവും നീല നിശീധിനിയും,

നീലക്കുറിഞ്ഞിയും നീലത്താമരയും,

എന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളിലെന്നെ തഴുകവേ,

എന്നിലെ ഞാനൊരു കുഞ്ഞായ്‌ മാറവേ,

ജനനിയും ജനകനുമില്ലാത്തൊരാക്കുഞ്ഞ്,

തേടുകയായ്‌ നിരര്‍ത്ഥമാമി ജീവിതത്തെ,

തേങ്ങുന്നൊരാത്മാവിന്‍ നിത്യമാം ശാന്തിയെ.


                                                                   -അനിത കാപ്പാടന്‍ ഗോവിന്ദന്‍