11/28/12

നല്ലൊരു നാളെ    അനിത പ്രേംകുമാര്‍, ബാംഗ്ലൂര്‍

                                 


മാന്യതതന്‍  മൂടുപട മണിഞ്ഞോരിവര്‍
മാനവും സ്നേഹവും തൂക്കിവില്‍ക്കുന്നവര്‍
ചോരയും  വെള്ളവും വേര്‍തിരിച്ചറിയാത്ത,
രാക്ഷസ ജന്മവും പേറി, ജീവിക്കുവോര്‍ .


അമ്മയെ , പെങ്ങളെ , കണ്ടാലറിയാത്ത,
അറിഞ്ഞാലുമറിഞ്ഞെന്ന ഭാവം നടിക്കാത്ത,
കാമ വെറി പൂണ്ട,  കാഴ്ചകള്‍ മങ്ങിയ,
മാനുഷക്കോലങ്ങള്‍  വാഴുന്നതിവിടെയോ?


പീഡനത്തിന്നിരയായൊരു പൈതലെ,
കാണുവാന്‍  തിക്കി ത്തിരക്കുന്ന നാട്ടുകാര്‍,
പീഡിത യായൊരു കുഞ്ഞു പെണ്‍കുട്ടിയ്ക്ക് ,
പിന്നെയുംപീഡനം, നാട്ടുകാര്‍ തന്‍ വക.

എല്ലാര്‍ക്കുമമ്മയുണ്ടല്ലാര്‍ക്കും പെങ്ങളും.
ആരുമില്ലാതെ ജനിക്കുന്നതില്ലാരും!
എന്നിട്ടുമെങ്ങനെ തോന്നുന്നു, മക്കളെ ,
മാനം പറിച്ചെടു ത്തോടിമറയുവാന്‍?

സ്വന്തം സഹോദരനെന്നറിയാതെയാ
-ണര്‍ജുനന്‍ കര്‍ണ്ണനെ കൊന്നതെന്നാകിലും,
എല്ലാമറിഞ്ഞിട്ടും, കൊല്ലുന്നു നാമിന്നും
പാര്‍ട്ടിയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നൊരു ന്യായവും!

എന്തിനായിട്ടുനാം - മതങ്ങളുണ്ടാക്കിയ-
തെന്തിന്നു വേണ്ടിനാം പാര്‍ട്ടികളുണ്ടാക്കി,
എല്ലാം മനുഷ്യനു, നേര്‍വഴി കാട്ടുവാന്‍,
എന്നിട്ടുമെന്തേ, അത്, ജയിലിലേക്കെത്തുന്നു?


നേര്‍വഴി കാട്ടുവാന്‍ ത്രാണിയില്ലാത്തവര്‍,
നേരുകള്‍ ചൊല്ലുവാന്‍ ധൈര്യമില്ലാത്തവര്‍.
നേതൃ സ്ഥാനങ്ങളെ കൈമാറിയെന്നിട്ടു,
നല്ലവര്‍ വന്നെങ്കില്‍ , നേടിടാം നല്ലൊരു നാളെയെ .
---------------------------------------------------------