1/28/19

മഴത്തുള്ളി

പുതുമണ്ണിൽ വീണ
മഴത്തുള്ളിയെ
മണ്ണ്
എവിടെക്കാവും
ആവാഹിച്ചത്!


ഹൃദയത്തിലേക്കോ
അതോ
ആത്മാവിലേക്കോ?

എന്തായാലും
അവനെ പിന്നാരും
കണ്ടില്ലപോലും!

പുഴ
ഇപ്പോഴും
അവനെ
കാത്തിരിപ്പാണ്!

*******
(അനിത പ്രേംകുമാർ)

2 comments: