6/26/15

താളംവഴിമാറി ഒഴുകിയാലും
പുഴചെന്നു ചേരുന്നത്
കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ


അത്,
മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം
സ്വപ്നം കാണാനുള്ള
പുഴയുടെ കഴിവില്ലായ്മയോ
അതോ
ലക്ഷ്യത്തിലെക്കെത്താൻ
മാര്ഗ്ഗമറിയാഞ്ഞിട്ടോ?


രണ്ടുമല്ല
പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു
താളമുണ്ട്
നിന്നാലേ, എന്നാലെ
മാറ്റുവാൻ
കഴിയാത്ത
ഒരു
നിശ്ശബ്ദ താളം

----------------------------

3 comments:

 1. ആ താളത്തെ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍ ഭദ്രം

  ReplyDelete
 2. തീര്‍ച്ചയായും.... സ്വയം മാറ്റാന്‍ കഴിയാത്തതാണ് പ്രകൃതി നിയമം ..... പക്ഷേ മനുഷ്യന് അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് ....എളിയ നിഗമനം.... നല്ലെഴുത്തിന് ആശംസകൾ....

  ReplyDelete
 3. താളംതെറ്റിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ വാശിയും ഏറുന്നു!
  ആശംസകള്‍

  ReplyDelete