5/13/18

അപ്രിയ സത്യം

അപ്രിയ സത്യം
----------------------
മകന് പെണ്ണ് നോക്കുന്നു
നോക്കട്ടെ, അതിനെന്താ!
അല്ലാ, അഥവാ കല്യാണം
ശരിയായായാലോ?
ആവട്ടെ, അതിനെന്താ?
അവനൊരു ചുക്കും
അറിയില്ല!
അതൊക്കെ അവൻ
പഠിച്ചോളും.
എന്നാലും എനിക്കൊരു
ബേജാറ്.
നീ പോയി ചോറെടുത്തു വച്ചേ,
അവളുടെ ഒരു ബേജാറ്!
ഊണയാൾ ഒന്നു
രുചിച്ചുനോക്കി.
ഉം..
നീയും വയ്ക്കും
മീനിട്ടൊരു കറി!
കണ്ണുതുടച്ചവൾ
വീണ്ടും മൊഴിഞ്ഞു
ഇതുപോലും വയ്ക്കാൻ
അറിയില്ലവന്.
കെട്ടുന്ന പെണ്ണവനെ
വിട്ടിട്ടുപോകും!
പെണ്ണിനും പഠിപ്പും
ജോലിയുമുണ്ടാം!
കാലം മാറി..
നമ്മളും മാറണ്ടേ?
ചോറ് കുഴച്ചയാൾ
മുഴുവനും ഉണ്ടു.
അവൾക്കിന്നുമോഫീസിൽ
OT ആയിരുന്നു !
****
- അനിത പ്രേംകുമാർ -

1 comment: