1/25/13

കാക്കയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്

അച്ഛന്‍റെ കവിതകള്‍
കവിയുടെ അനുവാദം കൂടാതെ  ഇതിവിടെ പ്രസിദ്ധീ കരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ഇന്നീ ലോകത്തി ലി ല്ലെങ്കിലും  ഈ കവിതയിലൂടെ  നമ്മോടു  സംവദിക്കട്ടെ!

കാക്ക മുത്തശ്ശിയാം കാക്കിയമ്മ,
അന്ന് വിക്കിയും, മൂളിയും,
ഞെങ്ങി, ഞരങ്ങി പറഞ്ഞ കഥ.
കാക്ക മുത്തശ്ശന്‍ ഞരങ്ങി, കാ--കാ--

കാക്കയ്ക്ക് മരണമില്ലൊരുനാളും!
കാക്കത്തലവന്‍ പറഞ്ഞതു മോര്‍ക്കുന്നു--
ബലിയിട്ട  പുത്തരി നെല്ലിന്‍റെ ചോറ്,
നമ്മള്‍ക്ക് മാത്രം വിധിച്ചതത്രേ!

കൊന്നും, കൊടുത്തും,ഭരിച്ചും,നശിച്ചും,
ഞാനെന്ന ഭാവത്തിലാക്രോശിച്ചും,
കൈ വെട്ടി, തലവെട്ടി,ഹൃദയത്തിലീയഗോളം കടത്തി,
നമ്മുടെ കൊച്ചു മക്കള്‍ കളിക്കുന്നു--
-ആഹ്ലാദ മാരവ മായിടട്ടെ!

അവരുമൊരുദിനം കാക്കയായി*,
ഒരുരുള ബലി ച്ചോറ് തേടിയെത്തും!
കൂടുവെയ്ക്കാന്‍ മാവിന്‍ ചില്ലയില്ല,
പെയ്തൊഴിയാന്‍ തിരുവാതിരയും!


                                കാപ്പാടന്‍ ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍.


*മരണശേഷം മനുഷ്യന്‍ കാക്കയായി വന്ന് ബലിച്ചോര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു, എന്നതൊരു സങ്കല്‍പം.